Půlvlnný dipól

dipol.gif (1852 bytes)Půlvlnný dipól je základ pro převážnou většinu antén. Jeho základní vlastností je délka rovna polovině vlnové délky a zisk 0 dBd (2,15 dBi). Napájení dipólu je symetrické, proto nelze přímo připojit koaxiální kabel, což ovšem nepřináší obtíže.

dipol2.gif (1368 bytes)V praxi se nejvíce používají dva typy, a to skládaný dipól a otevřený dipól. Skládaný dipól ve volném prostoru má impedanci 300 ohmů, otevřený 75 ohmů. Zisk je naprosto shodný, ale skládaný dipól lze použít na větším rozsahu frekvencí, je širokopásmovější, tedy jinými slovy, pro daný rozměr si zachovává svou impedanci ve větším rozsahu frekvencí.

Vpravo je vyznačen způsob provedení skládaného dipólu. Naznačené uzemnění není podmínkou, ale při bouřce může pomoci. Je dobré uzemnění koaxu i dipólu spojit s uzemněným stožárem, na kterém je dipól připevněn. Někdy bývá dipól opatřen malým feritovým přizpůsobovacím členem, který rozhodně pro vysílání nepoužívejte a použijte smyčku z koaxu. Otevřený dipól se dost liší nejen provedením, ale i způsobem umístění a připojení koaxu. Impedance otevřeného dipólu 75 ohmů často svádí k přímému připojení koaxu na jeho svorky. To ale může být zdrojem problémů, protože dipól je elektricky symetrický, kdežto koax nikoliv. Proto se i tady musí použít zvláštní přizpůsobovací smyčka. Některé prameny uvádějí možnost symetrizace pouhým stočením několika závitů přívodního koaxu těsně u dipólu. Na VKV je však takový způsob sám o sobě zcela nedostatečný, zejména pro vyšší výkony.

dipol3.gif (1351 bytes)Dipól se dá upevnit několika způsoby. Buď se upevní na dřevěnou, plastovou nebo jinou nevodivou tyč nebo na kovový stožár. V obou případech je zvláště důležité, aby přívodní kabel byl veden kolmo k dipólu. Upevnění na nevodivou tyč nepřináší velké potíže, pokud nejsou kladeny zvláštní nároky na mechanickou odolnost, postačí dipól přivázat lepící páskou. U kovového stožáru je to jinak, dipól musí být od stožáru v určité vzdálenosti, která činí 0,2-0,3 vlnové délky. Rovněž dojde k deformaci vyzařovacího diagramu, takže od dipólu směrem ke stožáru bude menší zisk, zatímco v opačném směru zisk vzroste. V praxi je to většinou výhodné.dipol.jpg (13272 bytes)

Použití dipólu pro rozhlasové vysílání na VKV považuji za obecně nejlepší volbu. Skládaný dipól získáte jednoduše tak, že koupíte kruhový, ten mají všude, a narovnáte jej :)

Jinak pro toho, kdo neví, to divné rozkročené písmenko v nákresech antén je lambda, tedy délka vlny. Spočítá se ze vztahu c/f, rychlost světla dělená frekvencí. Aby délka vlny vyšla v metrech, rychlost světla dosadíme jako číslo 300 a frekvenci vyjádříme v MHz. Tak nám vyjde, že na 100 MHz je délka vlny 3 metry.